Skontaktuj się z nami

662 140 717

Hydranty wewnetrzne - cz. 2

Posted by mariusz
on 11 czerwiec 2016

Hydranty wewnętrzne - cz. 2

Hydranty wewnętrzne, czyli gdzie i komu potrzebna jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - cz.2

W poprzednim artykule omówione zostały aspekty związane z rozmieszczeniem i rodzajem hydrantów wewnętrznych oraz zakresem ich stosowania. W dzisiejszym wpisieomówione zostaną wymagania dot. m.in. wysokosci montażu zaworów odcinajacych, zasięgui gaśniczego hydrantów,wymagań w zakresie wydajności i ciśnienia oraz sposobu zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Wysokość montażu

Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi, a przed hydrantem wewnętrznym
zapewnia się dostateczną przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Ponadto zawory 52 oraz zawory odcinające w hydrantach 52 powinny posiadać nasady tłoczne
skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Zasięg gaśniczy hydrantów wewnętrznych

Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem: długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:
a)    3 m - w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych,
b)    10 m - w pozostałych budynkach.

Uwaga: W przypadku pomieszczeń i stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych, do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, w celu spełnienia wymagań, dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż.

Jaka jest minimalna wydajność i wymagane ciśnienie hydrantów?

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

  • dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;
  • dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s;
  • dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s;
  • dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s;

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa. Ciśnienie na zaworze 52, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, dla wydajności określonej wyżej, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Jednocześnie instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:

  • jednego hydrantu wewnętrznego - w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m2;
  • dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 - w budynkach niewymienionych wyżej oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową;
  • czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52:

Zasilanie hydrantów wewnętrznych

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej lub ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody do celów przeciwpożarowych, bezpośrednio albo za pomocą pompowni przeciwpożarowej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań\w zakresie wymaganego ciśnienia i wydajności oraz możliwości jednoczesnego powboru wody w sposób określony powyżej. Do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynkach wysokich i wysokościowych powinien być zapewniony zapas wody
zgromadzony o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100 m3w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczony wyłącznie do tego celu. Dopuszcza się:

1)zmniejszenie pojemności zbiorników, o których mowa w ust. 2, do 50 m3, w przypadku budynków wysokich i wysokościowych o wysokości do 100 m:
a)zawierających na wysokości powyżej 12 m jedynie strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, niezależnie od ich powierzchni, lub

b)niezawierających stref pożarowych o powierzchni przekraczającej 750 m2;

2)stosowanie jednego wspólnego zbiornika o pojemności co najmniej 100 m3dla grupy budynków wysokich i wysokościowych wzniesionych obok siebie, jeżeli zbiornik nie jest oddalony od żadnego z budynków o więcej niż 100 m;

3)stosowanie zbiorników o pojemności zmniejszonej w:

a)budynkach wysokich i wysokościowych i dla grupy budynków wysokich i wysokościowych wzniesionych obok siebie, jeżeli zbiornik nie jest oddalony od żadnego z budynków o więcej niż 100 m- do 50 m3 w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiorników w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s,

b)budynkach określonych w pkt. a- do 25 m3w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiorników w

wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 15 dm3/s,

c)budynków wysokich i wysokościowych o wysokości do 100 m zawierających na wysokości powyżej 12m jedynie strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, niezależnie od ich powierzchni, lub niezawierających stref pożarowych o powierzchni przekraczającej 750 m2 - do 6 m3w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiorników w wodę z zewnętrznej
sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s,
Stosowanie zbiorników o pojemności zmniejszonej dopuszcza się pod warunkiem pod wyprowadzenie w elewacjach budynku, od strony drogi pożarowej, dodatkowej nasady o średnicy 75 mm, umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych

Ponadto dla budynków wysokich zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV
dopuszcza się zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej bezpośrednio z zewnętrznej
sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s, bez konieczności zapewnienia zbiorników pod warunkiem wyprowadzenie w elewacjach budynku, od strony drogi pożarowej, dodatkowej nasady o średnicy 75 mm, umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych

Wymagania dla przewodów zasilających

Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane:
1)jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;
2)jako przewody rozprowadzające w budynkach jednokondygnacyjnych oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynków wielokondygnacyjnych.

UWAGA: Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.
Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty wewnętrzne i zawory 52, powinny wynosić co najmniej:

1)DN 25 - dla hydrantów 25;

2)DN 50 - dla hydrantów 33 i 52;

W nieogrzewanych budynkach lub w ich częściach przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy zabezpieczyć przed możliwością zamarznięcia. W tym przypadku można stosować instalację suchą, pod warunkiem zastosowania rozwiązań umożliwiających jej nawadnianie w sposób ręczny i/lub automatyczny. Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane jako obwodowe zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, w przypadku gdy:

1)liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3;
2)na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych.
Należy zapewnić możliwość odłączania zasuwami lub zaworami tych części przewodów zasilających instalację wodociągową przeciwpożarową, które znajdują się pomiędzy doprowadzeniami, o których mowa powyzej (przewody wykonane jako obwodowe).Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że
w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.
UWAGA: Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności w budynku musi być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń.

Fot. 1. Hydrant wewnętrzny, jako obiekt małej architektury - dlaczego nie ;-) Nam się podoba.

hydrant wewnętrzny

Podsumowanie

Szereg wymagań stawianych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej ma na celu zapewnienie pewności wykorzystania hydrantów wewnętrznych przez użytkowników obiektu w sytuacji realnego zagrożenia. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych umożliwi wykonanie instalacji sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami. Identyfikacja lokalizacji hydrantów wewnętrznych w obiekcie powinna być umieszczona w części graficznej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (instrukcja ppoż), a pracowanicy podczas szkolenia przeciwpożarowego powinni być zapoznani ze sposobem użycia hydrantów wewnętrznych. Należ pamiętać, że wyłacznie świadomy użytkownik obiektu (właściwie przeszkolony) w przypadku zagrożenia zdecyzduje się podjąć działania gaśnicze. Jednocześnie należy zaznaczyć, że jedynie właściwie konserwowana i badana instalacja przeciwpożarowa spełni swoje zadanie, dlatego też należy pamiętać ażeby dokonywać regularnych (wymaganych przepisami) przeglądów wszystkich instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Niestety często zdarza się, że instalacja działa wyłącznie do odbioru obiektu przez Państwową Straż Pożarną, a po kilku latach niekonserwowana instalacja ulega uszkodzeniu i może nie sprawdzić sie w przypadku pożaru.
Dlatego niezwykle  ważnym jest właściwe i rzetelne poddawanie urządzeń przeciwpożarowych odpowiednim procedurom konserwacyjnym, ale to już inny temat... Pamiętajcie, ze PPOŻ Ekspert może czuwać nad przestrzeganiem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Twojej firmie - fachowo i z zaangażowaniem, bo ochrona przeciwpożarowa to Nasza Pasja ;-)

instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - hydranty wewnętrzne