Skontaktuj się z nami

662 140 717

29 Cze

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Posted by PPOŻ Ekspert

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w myśl przepisów ochrony przeciwpożarowej

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana przez PPOŻ Ekspert spełni oczekiwania każdego klienta. Niewątpliwym atutem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej przez PPOŻ Ekspert są plany obiektu wraz z usytuowaniem terenu. Wszystkie rysunki z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów (m.in. uwzględniające warunki ewakuacji, podział na strefy pożarowe, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic) oraz terenu przyległego dostarczane są do klienta w formacie co najmniej A3, co zapewnia ich przejrzystość i użyteczność dla Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo istotnym dla dobrze opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest to, żeby odzwierciedlała stan faktyczny w obiekcie, a nie była jedynie kopią przepisów prawnych. Jednocześnie należy pamiętać, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części stanowiących oddzielne strefy pożarowe, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a poza tym  kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3 (kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza       1 500 m3),a w przypadku obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2. Niemniej jednak, w innych przypadkach, jeżeli właściciel/zarządca lub użytkownik chce zwiększyć poziom bezpieczeństwa pożarowego pracowników oraz zwiększyć wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, PPOŻ Ekspert opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego na terenie Warszawy i okolic spełniającą oczekiwania każdego Klienta, ubezpieczyciela i organu Państwowej Straży Pożarnej.

Jakie elementy powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (tzw. instrukcja ppoż. obiektu)?

Zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej... z dnia 7 czerwca 2010 r. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać następujące elementy:

1)warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2)określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3)sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4)sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5)warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6)sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7)zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8)plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a)powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b)odległości od obiektów sąsiadujących,
c)parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d)występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e)kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f)lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g)podziału obiektu na strefy pożarowe,
h)warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i)miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j)wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k)hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l)dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9)wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Najbardziej istotnymi elementami z punktu widzenia działań ratowniczo - gaśniczych są plany graficzne oraz warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu. W związku z powyższym dla obiektów, w których wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej te dwa elementy są przekazywane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

Masz pytania? Potrzebujesz inwentaryzacji planów obiektu na cele instrukcji ppoż? Zadzwoń lub napisz do nas, a my znajdziemy odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, ponieważ ZAWSZE JEST WYJŚCIE EWAKUACYJNE!