Skontaktuj się z nami

662 140 717

29 Cze

Nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego

Posted by PPOŻ Ekspert

Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu, w tym nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych

 

Właściciel, zarządca bądź użytkownik obiektu, w zależności od sporządzonej umowy cywilno - prawnej ustawowo zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Do przedmiotowych obowiązków należy m.in. wyposażenie budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz zapewnienie ich niezbędnej konserwacji, zapewnienie użytkownikom możliwości ewakuacji z obiektu, przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej oraz zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkolenia przeciwpożarowe).  Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w wyżej cyt. akcie prawnym mogą realizować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikację oraz wiedzę niezbędną do fachowego i rzetelnego spełniania powierzonych im obowiązków. Wychodząc naprzeciw stawianym wymaganiom PPOŻ Ekspert w swojej ofercie proponuje outsourcing w zakresie realizacji ustawowo pzrewidzianych obowiązków. Z ramienia PPOŻ Ekspert zadania te realizują inżynierowie, specjaliści w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do kompetentnego wykonywania powierzonych zadań. Ponadto nadzor merytoryczny nad pracą zespołu sprawuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dodatkowo realizując zadania wykraczające poza zakres kompetencji inżynierów pożarnictwa i bezpieczeństwa pożarowego.

nadzór przeciwpożąrowy