Skontaktuj się z nami

662 140 717

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę - cz.2

Posted by PPOŻ Ekspert
on 05 październik 2015

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - cz.2

 

W poprzednim wpisie dotyczącym przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów określone zostały wymagania przepisów w zakresie zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych dla budynków mieszkalnych. Dzisiejszy wpis traktuje o wymaganiach stawianych obiektom na potrzeby użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego.
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) wymagane jest zaopatrzenie w wodę dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się poza granicami jednostek osadniczych o kubaturze brutto przekraczającej 2.500 m3 lub o powierzchni przekraczającej 500 m2. W tym miejscu warto przytoczyć definicję budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którym:

  • budynek zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny,
  • budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

Kwestia ustalania zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożarów regulowana przez rozporządzenia MSWiA jest dość oczywista. Determinantem wpływającym na ilość tejże wody, w przedmiotowym przypadku jest powierzchnia oraz kubatura budynku. I tak zgodnie § 5 ust. 1 rozporządzenia MSWiA wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi:

  • dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m3 i o powierzchni wewnętrznej do 1.000 m2 - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;
  • dla budynków niewymienionych w pkt 1 - 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;
  • dla obiektów budowlanych niebędących budynkami, przeznaczonych na potrzeby użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w których znajduje się strefa pożarowa o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

Niewystarczająca ilość wody do celów ppoż - co zrobić?

W przypadku braku wymaganej ilości wody do celów ppoż. możliwym jest jej uzupełnienie z uzupełniających źródeł wody, którymi mogą być: studnia o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s, punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 20 dm3/s przy najniższym stanie wód lub przeciwpożarowy zbiornik wodny spełniający wymagania Polskiej Normy. Ilość brakującej wody w przypadku zastosowania przeciwpożarowego zbiornika wodnego do celów ppoż należy zapewnić w ilości 10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s brakującej wydajności wodociągu, z zastrzeżeniem, ze ilość tej wody nie może wynosić mniej niż 50 m3.
Niezwykle istotnym z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest właściwe oznakowanie lokalizacji źródła wody do celów przeciwpożarowych. Poza fizycznym oznakowaniem znakami ochrony przeciwpożarowej , informacja w zakresie jego lokalizacji znajdować się winna w instrukcji ppoż (m.in. na planie graficznym).
UWAGA: Przypadek szczególny – budynek wielofunkcyjny.
    Jeżeli budynek użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego usytuowany został w jednej strefie pożarowej z pomieszczeniami magazynowymi wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla tegoż budynku lub obiektu budowlanego określa się zgodnie z zasadami wskazanymi w powyżej, z uwzględnieniem wymaganej ilości wody dla pomieszczeń magazynowych ustalonej zgodnie z zasadami określonymi dla budynków produkcyjno – magazynowych. W tym przypadku zamiast powierzchni strefy pożarowej przyjmuje się łączną powierzchnię pomieszczeń magazynowych, przyjmując dla całego budynku lub obiektu budowlanego wyższe z wymagań, zatem większą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.
W następnym artykule szczegółowo określone zostaną wymagania dla budynków produkcyjno – magazynowych.

woda do celów pzreciwpożąrowych