Skontaktuj się z nami

662 140 717

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych - uzgodnienia ppoż.

Posted by mariusz
on 20 październik 2020

Uzgodnienia ppoż. instalacji fotowoltaicznych - ogólne wymagania i perspektywy

 Rzeczoznawca ppoż. - fotowoltaika, uzgodnienia ppoż.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie prac budowlanych polegających na: montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeo fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż50kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018r. poz.2389, z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  projektu  budowlanego, o którym mowa w art.6b ustawy z dnia 24sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019r. poz.1372 i 1518), oraz zawiadomienia organów Paostwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1 a tej ustawy.

 

Mając na uwadze powyższe, w naszej ocenie niezbędnym jest opracowanie projektów technicznych takiej instalacji i uzgodnienie jej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projekt instalacji fotowoltaicznej powinien zawierać m.in. następujące dane:


Projekt fotowoltaiki powinien zawierać:

1. Zwięzła charakterystyka inwestycji, zawierajaca m.in. następujące dane:

a) Charakterystykę zagrożenia pożarowego instalacji fotowoltaicznej,

b) Informację o kategori zagrozenia ludzi oraz sposobie (formie) użytkowania obiektu,

c) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego - dla budynków produkcyjno - magazynowych,

d) Ocena zagrożenia wybuchem

e) Informacja o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych w kontekście montażu paneli PV,

f) Podział obiektu na strefy pożarowe z ustaleniem czy instalacja PV nie wpływa na przyjęty podział na strefy pożarowe,

g) Informacje o warunkach ewakuacji - w konteście występowania w obrębie dróg ewakuacyjnych kabli AC/DC,

h) Informacje o sposobie zabezpieczenia ppoż. instalacji PV, w tym o projektowaych zabezpieczeniach, tj. ogranicznikach przepięć, wyłacznikach różnicowo - prądowych, bezpieczniki topikowe o charakterystyce gPV, stosowaniu optymalizatorów mocy

i) Informacja o wyposażeniu budynku w gaśnice,

j) Informacje o urządzeniach oddymiających budynek w kontekście możliwości montażu w ich pobliżu paneli fotowoltaicznych,

k) Wytyczne dotyczące przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wyłącznika nadprądowego prądu stałego w budynkach w których nie ma wymogu stosowania PWP,

l) Wpływ instalacji PV na scenariusz pożarowy budynku,

ł) Określenie przygotowania budynku do prowadzenia działań ratowniczo-gaścznicych.

2. Rzut budynku z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych.

3. Przebieg tras kablowych DC/AC

4. Miejsce montażu i rodzaj zastosowanego falownika (transformatorowy, beztransformatorowy)

5. Informacja o przyjętej ochronie odgromowej obiektu.

 

Projektowanie  i montaż systemów PV powinno być zgodne z wymaganiami norm:

 • PN-EN 62852:2015-05 Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania
 • PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
 • PN-EN 50565-1:2014-11 Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) — Część 1: Wskazówki ogólne
 • PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych
 • PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania — Część 1: Systemy podłączone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzór
 • IEC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 2: Systemy podłączone do sieci – Konserwacja systemów
 • PVPN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

 

Następnie po wykonaniu takiej instalacji należy dokonać zgłoszenia zakończenia budowy instalacji w art. 56 ust. 1 a ustawy Prawo Budowlane do właściwego miejscowo organu Państwowej Straży Pozarnej.

Podczas projektowania i wykonywania instalacji fotowoltaicznych ze względu na konieczność zapewnienia stosonej ochrony przeciwpożarowych niezbędnym jest:

 • stosowanie szybkozłączek (konektorów) tego samego rodzaju i producenta,
 • stosowanie w przypadku tras kablowych o długości powyżej 10 m - dwóch ograniczników przepięć typu 2,
 • przy trzech lub więcej połączonych modułach PV - zaleca się do prądu stałego stosowanie bezpieczników o charakterystyce typu gPV,
 • stosowanie wyłączników różnicowoprądowych (rcd) typu B (uniwersalne) po stronie napięcia przemiennego,
 • łączenie modułów o tym samym napięciu,
 • w obrębie dróg ewakaucyjnych dopuszcza się prowadzenie wyłącznie obudowanych kabli,
 • o ile to możliwe rozłączanie napięcia DC jak najbliżej paneli PV

W celu uzgodnienia dokumentacji ppoż. instalacji fotowoltaicznej zachęcamy do kontaktu oraz zapoznania się z ofertą:

 

Uzgodnienia ppoż. instalacji fotowoltaicznych

 

 

 

znak fotowoltaika napiecie 300x116