Skontaktuj się z nami

662 140 717

Hydranty wewnętrzne - cz. 1

Posted by mariusz
on 21 maj 2016

Hydranty wewnętrzne - cz. 1

 

Hydranty wewnętrzne, czyli gdzie i komu potrzebna jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - cz.1

Co to jest hydrant wewnętrzny?

Hydrant wewnętrzny jest urządzeniem służącym do zwalczania pożaru, składającym się przede wszystkim z zaworu odcinającego (recznego lub automatycznego),
węża (płaskoskładany lub półsztywny) oraz prądownicy. W myśl ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) hydranty wewnętrzne są urządzeniem
przeciwpożarowym. W zwiazku z powyższym instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż).

Jakie rodzaje hydrantów wewnetrznych stosuje się w budynkach?

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem MSWiA w budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:
    1)    hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio "hydrantem 25" i "hydrantem 33";
    2)    hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej "hydrantem 52";
    3)    zawór hydrantowy, zwany dalej "zaworem 52", bez wyposażenia w wąż pożarniczy.

Gdzie i jakie hydranty należy stosować w budynkach?

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem MSWiA hydranty w zależności od ich rodzaju należy stosować w następujących strefach pożarowych i obiektach:
- hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:
    1)    na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną
do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;
    2)    na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
a)    w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
b)    w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
–    o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację
nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m2,
–    o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 w budynku niskim.
- Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:
    1)    jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
    2)    wielokondygnacyjnym.
 - Hydranty 52 muszą być stosowane:
    1)    w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni
przekraczającej 200 m2;
    2)    w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2,
w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2;
    3)    przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego
przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.
W strefach pożarowych, o których mowa w  pkt 1 (hydranty 52), i przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych, o których wyżej,
dopuszcza się stosowanie hydrantów 33, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1 000 MJ/m2.
UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego
miejsce przetaczania amoniaku z cystern do amoniakalnej instalacji chłodniczej wyposaża się w nie mniej niż dwa hydranty pożarowe o średnicy 52 mm,
wyposażone w prądownice wodne, umożliwiające wytworzenie mgły wodnej.

Sposób rozmieszczania hydrantów

Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności:
    1)    przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów 52 w przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;
    2)    w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych;
    3)    przy wejściach na poddasza;
    4)    przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem.
Jednocześnie hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować
po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.

KONIEC CZ. 1. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną wymagania dot. m.in. wysokosci montażu zaworów odcinajacych, zasięgui gaśniczego hydrantów,
wymagań w zakresie wydajności i ciśnienia oraz sposobu zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Hydranty wewnętrzne - czyli instalacja wodociągowa przeciwpożarowa