Skontaktuj się z nami

662 140 717

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę - cz.3

Posted by PPOŻ Ekspert
on 16 październik 2015

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - cz.3

 

 W poprzednim wpisie dotyczącym przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów określone zostały wymagania przepisów w zakresie zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publiczej oraz zamieszkania zbiorowego. Ten wpis będzie o obiektach budowlanych produkcyjnych i magazynowych.

W przypadku budynków użyteczności publicznej czynnikami determinującymi wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru były powierzchnia oraz kubatura. Dla obiektow budowlanych  produkcyjno – magazynowych znaczenie maja powierzchnia strefy pożarowej oraz gęstość obciążenia ogniowego.
Zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru w zależności od powierzchni strefy pożarowej oraz gęstości obciążenia ogniowego wynosi:

tabela z wodą ppoż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1. Zaopatrzenie w wodę ppoż. dla obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych.
Przy tym należy zaznaczyć, że wymagana ilość wody do celów ppoż. dla garaży maksymalnie wynosi 20 dm3/s .

Niewystarczająca ilość wody do celów ppoż - co zrobić?


W przypadku braku wymaganej ilości wody do celów ppoż. możliwym jest jej uzupełnienie z tzw. uzupełniających źródeł wody, którymi mogą być: studnia o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s, punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 20 dm3/s przy najniższym stanie wód lub przeciwpożarowy zbiornik wodny spełniający wymagania Polskiej Normy. Uzupełniający zapas wody dla obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymienionych powyżej, należy zapewnić w ilości równej iloczynowi brakującej wydajności wodociągu przez czas trwania pożaru przewidziany dla rozpatrywanej strefy pożarowej, ustalony w Polskiej Normie dotyczącej obliczania gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczania względnego czasu trwania pożaru, jednak nie większy niż 4 godziny. Wszystkie informacje w zakresie zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych powinny znaleźć się w projekcie uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przykład
W celu zobrazowania sposobu wyliczania brakującej ilości wody rozpatrzmy następujący przykład:
1) Dane: budynek magazynowy, gęstość obciążenia ogniowego 3000 MJ/m2, powierzchnia strefy pożarowej 1000 m2, sieć wodociągowa przeciwpożarowa zapewnia 10 dm3/s.
2) Pytanie: Ile wynosi wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru? W jakiej ilości należy zapewnić brakującą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru ze zbiornika ppoż.?
Rozwiązanie: Z tabeli 1 odczytujemy, że wydajność wodociągu powinna wynosić   w rozpatrywanym przypadku  20 dm3/s. W związku z faktem, że wodociąg nie zapewnia takiej ilości wody należy ustalić jaką ilość wody należy zapewnić np. w zbiorniku przeciwpożarowym. Załóżmy, że zgodnie z Polską Normą dot. obliczania gęstości obciążenia ogniowego oraz względnego czasu trwania pożaru, względny czas trwania pożaru w przedmiotowym przypadku wynosi ok. 2 godzin (7200 sekund), zatem ilość brakującej wody powinna wynosić min.: 7200 s  x 10 dm3/s = 72 000  dm3, tj. 72 m3.

UWAGA: W przypadku jeżeli ilość ta wynosiłaby poniżej 50 m3, np. 40 m3 to i tak należy zgodnie z § 5 cyt. wyżej rozporządzenia MSWiA należy zapewnić jego pojemność min. 50 m3.
Z pewnością wielu czytelników zastanawia się co to jest gęstość obciążenia ogniowego (GOO) –  zapraszamy do śledzenia naszego bloga, ponieważ już kolejny wpis będzie dotyczył przedmiotowego zagadnienia. Zapraszamy na www.ppozekspert.pl.

czast trwania pożaru - rzeczywistość