Skontaktuj się z nami

662 140 717

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Wykonujemy ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

  • §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi w budynku lub w przypadku przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania.
  • §1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) m.in. w przypadku niezastosowania hydrantów, zaworów hydrantowych oraz zasilania tych instalacji w budynku
  • §8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) w przypadku braku lub niezapewnienia wymaganego przepisami dojazdu pożarowego do budynku dla zastępów straży pożarnej

Ekspertyza jest opracowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego (dla ekspertyz w trybie §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Dz.U. 2015 poz. 1422