Skontaktuj się z nami

662 140 717

Ubezpieczenia OC rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.

Posted by PPOŻ Ekspert
on 14 styczeń 2016

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Z dniem 12 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 4 stycznia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 47), które określa następujące elementy:

  • zakres ubezpieczenia,
  • termin powstania obowiązku ubezpieczenia,
  • minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia OC rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych


Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem Ministra Finansów ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z:

  • uzgadnianiem projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych,
  • wykonywaniem ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowe.

Wyłączenia z ubezpieczenia OC rzeczoznawcy ppoż.


Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie wymienionym powyżej z wyłączeniem następujących szkód:

  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po cofnięciu prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • polegających na zapłacie kar umownych, powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,
    - bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia?


Obowiązek ubezpieczenia OC rzeczoznawcy ds. ppoż. powstaje nie później niż dzień przed rozpoczęciem czynności związanych z uzgadnianiem projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych oraz wykonywaniem ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


Jaka jest minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?


Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy ustalona została na poziomie równowartości w złotych 50 000 euro.

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych